Blog

[FAR Children’s Center]: FAR Children’s’ Center is the Reason why Narine felt Supported and Assertive image

As a teenager, Narine - the name given to protect her identity - has faced burdens that could have staggered many adults. Now, eight months later, she is bold, she is strong, and she is self-confident. The rehabilitation she received at the FAR Children’s Center* has helped Narine to get back on her feet and to integrate into her family again.

Continue Reading

[FAR Health Programs]: FAR Health Programs in Spotlight of 12th Armenian Medical World Congress image

It was made clear during the congress that the healthcare sector in rural and underprivileged areas of Armenia has undergone significant changes in the recent past to increase its impact on the most vulnerable, like preschool children. FAR’s very own Dr. Hambardzum Simonyan – the FAR Health Program Director – attended the Congress and shared FAR’s expertise in both healthcare and continuing medical education. The keystone of his speech during a plenary session were the public health and nutrition programs implemented within the scope of the FAR’s Breaking the Cycle of Poverty Program (BCPP)* that focuses on the Tavush region.

Continue Reading

[Հայերեն|ANSEF]: Ընդդեմ ուղեղների արտահոսքի՝ հայրենի գիտություն վերադարձի բանաձեւը image

Աշոտ Պապոյանը Հայ օգնության ֆոնդի (ՀՕՖ) հովանու ներքո 2001թ. հիմնադրված Գիտության և կրթության հայկական ազգային հիմնադրամի (ANSEF)-ի՝ պրոֆեսոր Երվանդ Թերզյանի նախագահած հետազոտական խորհրդի անդամներից մեկն է: Արտասահմանում գիտական հաջողությունների հասնելուց հետո երիտասարդը բաց չի թողել հայրենիքի գիտությանն աջակցելու առաջին իսկ հնարավորությունը:

Continue Reading

[CASP]: CASP Gives Access to Basics for Second Grader from Karahunj image

Svetlana Hayrumyan became a beneficiary of FAR’s Children of Armenia Sponsorship Program (CASP)* two years ago, which means that she will receive a stipend from her U.S. benefactors until she turns 18. The program aims to promote child poverty reduction in Armenia through the provision of financial support directed to the betterment of the socioeconomic situation of vulnerable families in Armenia and Javakhk (Georgia).

Continue Reading

[CASP]: A Nice Day with the Jinisyans from Javakhk image

10-year-old twins Rafael and Samvel Jinisyan live in Javakhk’s Gumburdo community in Georgia. They are both recipients of FAR’s Children of Armenia Sponsorship (CASP)* program. Together with sister Margarit, 11, do their best to help their mother Lusine, 39, with the household. In their free time, Rafael and Samvel used to attend boxing classes at the local club - until it was closed down. Instead, they now play football with the community peers.

Continue Reading

[FAR New York]: Margaret Ahnert has become a Role Model for Journalism Students image

More than 50 students came dressed in their finest for a special meeting to say thanks to their benefactor – renowned American-Armenian writer and journalist Margaret Ahnert. They were bubbling with energy and excitement to meet with the woman who believed in them and gave them a chance to delve into the world of journalism.

Continue Reading

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!