Blog

[CASP Javakhk]: CASP Helps Family Return to Normalcy image

As of October 2016, Pavlik and Marieta’s childhood turned to a new chapter. They became beneficiaries of FAR’s Children of Armenia Sponsorship Program (CASP)*. The program is designed to bring some relief through supplementary income to the families of orphans or children being raised by single mothers in low-income and undeserved households.

Continue Reading

[FAR Schools]: Renovations Provide Nurturing Learning Environments image

8-year-old Elen is counting on her fingers the number of concerts she has performed in while studying at the Argavand Music School named after Maestro Arsen Sayan. “One, two, three, hmmm…, four…, yes four,” she chuckles, looking at her mom who has come to watch and record her daughter’s annual concert. Elen plays the piano and also sings.

Continue Reading

[FAR Children’s Center]: FAR Children’s’ Center is the Reason why Narine felt Supported and Assertive image

As a teenager, Narine - the name given to protect her identity - has faced burdens that could have staggered many adults. Now, eight months later, she is bold, she is strong, and she is self-confident. The rehabilitation she received at the FAR Children’s Center* has helped Narine to get back on her feet and to integrate into her family again.

Continue Reading

[FAR Health Programs]: FAR Health Programs in Spotlight of 12th Armenian Medical World Congress image

It was made clear during the congress that the healthcare sector in rural and underprivileged areas of Armenia has undergone significant changes in the recent past to increase its impact on the most vulnerable, like preschool children. FAR’s very own Dr. Hambardzum Simonyan – the FAR Health Program Director – attended the Congress and shared FAR’s expertise in both healthcare and continuing medical education. The keystone of his speech during a plenary session were the public health and nutrition programs implemented within the scope of the FAR’s Breaking the Cycle of Poverty Program (BCPP)* that focuses on the Tavush region.

Continue Reading

[Հայերեն|ANSEF]: Ընդդեմ ուղեղների արտահոսքի՝ հայրենի գիտություն վերադարձի բանաձեւը image

Աշոտ Պապոյանը Հայ օգնության ֆոնդի (ՀՕՖ) հովանու ներքո 2001թ. հիմնադրված Գիտության և կրթության հայկական ազգային հիմնադրամի (ANSEF)-ի՝ պրոֆեսոր Երվանդ Թերզյանի նախագահած հետազոտական խորհրդի անդամներից մեկն է: Արտասահմանում գիտական հաջողությունների հասնելուց հետո երիտասարդը բաց չի թողել հայրենիքի գիտությանն աջակցելու առաջին իսկ հնարավորությունը:

Continue Reading

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!