Tags Archivesansef

[ANSEF]: ANSEF Grants Awarded to 27 Innovative Scientific Groups for 2018 image

February 19th marked the start of yet another year of FAR’s Armenian National Science and Education Fund (ANSEF). That day’s ANSEF awards ceremony brought together 90 scientists from 27 different research groups who will start or continue their research during 2018 in the fields of physical sciences, engineering, humanities, and the natural sciences, etc., with the help of an ANSEF grant.

Continue Reading

[Հայերեն|ANSEF]: Ընդդեմ ուղեղների արտահոսքի՝ հայրենի գիտություն վերադարձի բանաձեւը image

Աշոտ Պապոյանը Հայ օգնության ֆոնդի (ՀՕՖ) հովանու ներքո 2001թ. հիմնադրված Գիտության և կրթության հայկական ազգային հիմնադրամի (ANSEF)-ի՝ պրոֆեսոր Երվանդ Թերզյանի նախագահած հետազոտական խորհրդի անդամներից մեկն է: Արտասահմանում գիտական հաջողությունների հասնելուց հետո երիտասարդը բաց չի թողել հայրենիքի գիտությանն աջակցելու առաջին իսկ հնարավորությունը:

Continue Reading

[ANSEF]: Former Scholarship Student Wins 2017 ANSEF Grant image

Dr. Vehanush Marukhyan has defied the odds stacked against her, using education as the tool to propel herself forward. The eldest of three daughters, Vehanush grew up in poverty. “My father was unemployed and my mother could hardly care for us on her low salary as a chemistry teacher back then. I would never have been able to study if it not for FAR and the Mathevosian Scholarship," said Vehanush. “Really, if it wasn’t for FAR I wouldn’t have my bachelor’s.”

Continue Reading

[ANSEF]: Research May Lead to Improved Armenian Wine image

It is Nelli Hovhannisyan’s energy that helps her to keep up with all of the jobs and activities that would normally seem difficult for one person to handle. A PhD in Molecular and Cellular Biology at Yerevan State University (YSU), Nelli is Director of YSU’s Center of Excellence in Applied Biosciences, head of its Department of Ecology and Nature Protection, and one of its researchers and associate professors.

Continue Reading

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!